Ordliste

Regnskapstall

Totalkapitalrentabilitet i %

Totalkapitalrentabiliteten viser bedriftens avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Er altså et mål på avkastningen på selve eiendelene, og representerer et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning.

Totalkapitalrentabilitet i % = (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 / Gjennomsnittlig totalkapital

Resultat av driften i %

Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen.

Resultat av driften = (Driftsresultat x 100) / Sum Driftsinntekter

Kapitalens omløpshastighet

Representerer et mål på hvor mange ganger kapitalen i selskapet byttes ut i løpet av et år. Jo høyere tallet er, jo mer sannsynelig er det at bedriften det gjelder kan gjøre opp for seg.

Kapitalens omløpshastighet = Sum Driftsinntekter / ((Sum gjeld og Egenkapital i år (x) + Sum gjeld og egenkapital i år (x-1)) / 2)

Bruttofortjeneste i %

Viser overskuddet i forhold til omsetningen.

Bruttofortjeneste i % = ((Sum salgsinntekter - Varekostnad) x 100)) / Sum salgsinntekter

Overskuddsgrad i %

Gir oversikt over driftsresultat per salgskrone, før gjeldsrenter er dekket.

Overskuddsgrad i % = ((Driftsresultat + Finansinntekter) * 100) / Sum driftsinntekter

Egenkapitalrentabilitet før skatt i %

Er et uttrykk for hvor stor avkastning vi har hatt på egenkapitalen, og bør være minst lik den renten man kan oppnå i banken. I lys av at det er før skatt innebærer dette at tallet er før ekstraordinære poster og skatt.

Egenkapitalrentabilitet før skatt i % = (Ordinært resultat før skatt x 100) / ((Sum egenkapital i år (x-1) + Sum egenkapital i år (x)) / 2)

Egenkapitalrentabilitet etter skatt i %

Er et uttrykk for hvor stor avkastning vi har hatt på egenkapitalen, og bør være minst lik den renten man kan oppnå i banken. I lys av at det er etter skatt innebærer dette at tallet er etter ekstraordinære poster og skatt.

Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % = (Årsresultat x 100) / ((Sum egenkapital i år (x-1) + Sum egenkapital i år (x)) / 2)

Omsetning per ansatt

Er et uttrykk for hvor mye bedriften omsetter per ansatt.

Omsetning per ansatt = Sum driftsinntekter / Antall ansatte

Omsetning per lønnskrone

Er et uttrykk for hvor mye bedriften omsetter i forhold til lønnskostnadene.

Omsetning per lønnskrone = Sum driftsinntekter / Lønnskostnader

Likviditetsgrad 1

Likviditetsgrad 1 måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5.

Likviditetsgrad 1 = (Sum omløpsmidler + ubenyttet kassekreditt) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgrad 2 måler også forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Forskjellen sammenliknet med Likviditetsgrad 1 er her at varelageret er trukket fra. Jo høyere tallet er jo bedre, uansett bør Likviditetsgrad 2 være større enn 1.

Likviditetsgrad 2 = ((Sum omløpsmidler + ubenyttet kassekreditt) - Sum Varelager) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3

Likviditetsgrad 3 forteller noe om forholdet mellom de mest likvide midlene og kortsiktig gjeld. De mest likvide omløpsmidlene er bankinnskudd, kontanter og lignende. Likviditetsgrad 3 bør være større en 0,33

Likviditetsgrad 3 = (Kassebeholdning + Bankinnskudd) / Kortsiktig gjeld

Varelagerets omløpshastighet

Dette er et uttrykk for hvor mange ganger lageret byttes ut i løpet av ett år.

Varelagerets omløpshastighet = Varaforbruk på ett år / Sum varelager

Lagertid i antall dager

Er ett utrykk for hvor lenge varene ligger på lager i gjennomsnitt. Dette bør være færrest mulig dager.

Lagertid i antall dager = (Sum varelager * 360 dager) / Vareforbruk på ett år

Egenkapitalandel i %

Er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare.

Egenkapitalandel i % = (Sum egenkapital * 100) / Sum egenkapital og gjeld

Egenkapitalandel av omsetning i %

Er et uttrykk for egeninnsatsen i bedriften i forhold til driftsinntektene.

Egenkapitalandel av omsetning i % = (Sum Egenkapital * 100) / Sum driftsinntekter

Rentedekningsgrad i %

Viser selskapets evne til å betale renter. Rentedekningsgraden forteller i hvilken grad bedriften er i stand til å betale sine finanskostnader samt til å forutsi noe om hvor mye gjeld bedriften er i stand til å oppta de nærmeste årene. Rentedekningsgraden bør være større enn 3.

Rentedekningsgrad i % = (Ordinært resultat før skatt + Finanskostnader) / Finanskostnader

Finansieringsgrad i %

Er et uttrykk for i hvilken grad anleggsmidlene er finansiert med langsiktig gjeld.

Finansieringsgrad i % = Sum anleggsmidler / (Sum langsiktig gjeld + Sum egenkapital)

Langsiktig lagerfinansiering i %

Er et uttrykk for hvor mye av varelageret som er finansiert med langsiktige midler.

Langsiktig lagerfinansiering i % = ((Sum langsiktig gjeld + Sum egenkapital- Sum anleggsmidler) * 100) / Sum varelager

Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom hvor stor gjelden er i forhold til egenkapitalen. En gjeldsgrad på 1 vil si at bedriften har like stor gjeld som egenkapital. Man kan si at jo mindre dette forholdstallet er jo mer solid er bedriften.

Gjeldsgrad = Sum gjeld / Sum egenkapital

Kortsiktig gjeldsandel i %

Er et uttrykk for hvor stor andel av eiendelene som er finansiert ved hjelp av kortsiktig gjeld.

Kortsiktig gjeldsandel i % = (Sum kortsiktig gjeld * 100) / Sum eiendeler

Langsiktig gjeldsandel i %

Er et uttrykk for hvor stor andel av eiendelene som er finansiert ved hjelp av langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeldsandel i % = (Sum langsiktig gjeld * 100) / Sum eiendeler

Juridisk informasjon

Juridisk selskapsnavn

Juridisk selskapsnavn er det registrerte navnet til bedriften eller organisasjonen i Brønnøysundregisteret.

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer er et nisifret nummer som benyttes til å identifisere selskap, andre juridiske personer og enmannsforetak. Organisasjonsnummer tildeles ved registrering i Enhetsregisteret.

Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er hvor alle endringer og slettinger av næringsvirksomheter blir sendt. Næringsvirksomheter er registrert i en rekke offentlige registre. Når det tidligere skjedde endringer og slettinger av næringsvirksomheter, måtte man melde disse endringene til hvert enkelt register. Nå er dette arbeidet samordnet ved opprettelsen av enhetsregisteret i Brønnøysund slik at meldingene bare sendes dit.

Stiftelsesdato

Stiftelsesdato er den datoen et selskap er stiftet i henhold til vedtektene.

Aksjekapital

Aksjekapital er egenkapital som er skaffet til veie gjennom å utstede aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.

Selskapsform

Selskapsform er den formelle formen på et selskap, som bl.a. er bestemmende for ansvarsforhold, personlig risiko, skatt, handlefrihet, revisjonsplikt m.m. De mest aktuelle selskapsformene er aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlig selskap, ansvarlig selskap med delt ansvar og enkeltpersonsforetak.

Morselskap

Morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern. Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler, har bestemmende innflytelse over et annet selskap.

Markedsnavn

Markedsnavn er navnet som selskapet er kjent som i markedet. F.eks. Opplysningen 1881 har fire varemerker som samles under samme markedsnavn for å styrke merkekjennskap og dra synergieffekter mellom ulike brands.

Revisor

Revisor er en uavhengig og kvalifisert person som kontrollerer og gransker bedrifters regnskap nøye. Alle med full regnskapsplikt må ha revisor. Norske filialer av utenlandske selskap har ikke krav til revisor, hvis filialen har mindre enn 5 millioner i driftsinntekter.

Kunngjøringer

Tinglysning

Tinglysning betyr å registrere en opplysning i ett offentlig register slik at denne opplysningen blir rettskraftig. Man kan tinglyse visse privat- eller offentligrettslige disposisjoner, for eksempel rettsstiftelser i fast eiendom, utlegg, ektepakt osv. Rettsstiftelsen får på denne måten rettsvern.

Kunngjøringer fra Brønnøysundregistre

Kunngjøringer fra Brønnøysundregistre gir deg oversikt over viktige kunngjøringer som vedrører virksomheten i norske bedrifter. Her kan du finne ut om/når årsregnskap er godkjent, endringer i selskapsnavn, styresammensetning og mye mer.

Roller

Roller i norske selskaper

Roller i norske selskaper gir deg oversikt over hvem som innehar de viktigste offisielle rollene i norske bedrifter. Her finner du daglig leder, styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer samt øvrige kontaktpersoner i selskapet.

Daglig leder

Daglig leder er den som har hovedansvaret for resultatet i bedriftens daglige drift.

Annet

Pant

Pant er betegnelsen på tinglyste heftelser fra løsøreregisteret. Panten innebærer at en formuesgjenstand brukes som sikkerhet for at kravet skal bli oppfylt. Eksempler på dette kan være pant i eiendom, bil, dyre maskiner og lignende. Dersom avtalen mellom debitor og panthaver misligholdes kan panthaveren innfri kravet sitt ved å selge formuesgjenstanden han/henne har tatt pant i og dekke sitt krav med deler av eller hele salgssummen.

Betalingsanmerkninger

Dersom du har en inkassosak som ikke blir gjort opp kan du få en betalingsanmerkning. I tillegg vil en forliksdom, utlegg, lønnstrekk eller konkurs også gi en betalingsanmerkning. Betalingsmerknaden kan være på deg som privatperson eller på et foretak. Betalingsanmerkningen blir registrert hos kredittopplysningsbyråene og slettes når hele kravet er innfridd. En betalingsanmerkning står i fire år. Etter fire år er saken foreldet og blir således slettet.

Stoppliste

I forbindelse med vår funksjon med avanserte lister kan du velge å «vaske» uttrekket med en egen liste over firma du ikke ønsker at skal være med. Dette kalles en stoppliste. Filen du laster opp kan ha inntil 100.000 selskaper og organisasjonsnummeret må stå i første kolonne.

Konkurspredikasjon

Konkurspredikasjonen gir deg en rangering av risikoen i selskapet og hjelper deg å identifisere hvem du bør selge til. Konkurspredikasjonen tar hensyn til de viktigste elementene fra tidligere års regnskap samt Dun & Bradstreet Norway AS sine kredittrapporter. Konkurspredikasjonen tar ikke hensyn til betalingsanmerkninger og tvungen pant, og er således kun en indikator som bør støttes med ytterligere rapporter.

Gjenpartsbrev

Et gjenpartsbrev er et brev som blir automatisk sendt per post dersom noen har utført en kredittsjekk av deg som privatperson eller i forbindelse med ditt enkeltmannsforetak. I brevet vil du få informasjon om hvem som har foretatt kredittsjekken samt hvilken informasjon om deg som har blitt utlevert.